Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста

Во предметот се изучува како управувањето со репутацијата креира диференцијација и конкурентска предност за компаниите што влијае на стратегиското позиционирање.  Главниот фокус на предметот е насочен кон влијанијата кои за компаниите ги има доброто управување со репутацијата и тоа од мултидимензионален аспект: корисници, вработени, инвеститори, медиуми, финансиски аналитичари; и начините и методологијата за изградба на врвна репутација, потврдени низ практични примери.

Знаења и вештини

Предметот им овозможува на студентите:

 • да стекнат знаење и да ја разберат потребата и суштината на добриот репутациски менаџмент
 • да стекнат знаење на кој начин преку процесот на градење добра репутација на организациите ќе можат да придонесат кон остварување на конкурентска предност и постигнување деловен успех.
 • да го применат процесот и главните чекори на градење на репутација.


Факти за предметот

Траење: еден семестар (септември-јануари)
Задачи: вежби и практични задачи

Литература

Charles J. Fombrun and Cees B.M. Van Riel, Fame & Fortune – How Successful Companies Build Winning Reputations, FT Prentice Hall, 2004

Предавач

доц. д-р Димитар Ковачевски