Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста

Главна цел на овој предмет е да се подобрат комуникациските вештини и познавањето и употребата на англискиот јазик во клучните области на медиумите. Предавањата вклучуваат оригинални текстови, вежби за подобрување на усното и писменото искажување како и пригодни текстови и творби од интерес на студентите.

Знаења и вештини

Предметот ќе ги оспособи студентите:

•    да стекнат подобро знаење и да ги подобрат лингвистичките и комуникациските вештини на англиски јазик;
•     да се здобијат со вокабулар и да користат соодветна терминологија  во зависност од  видовите на медиуми (радио, телевизија, пишани и нови медиуми)
•   да можат да анализираат текстови и да ги усовршат вештините на читање, зборување, разбирање и пишување од областа на медиумите . 
•    правилно да ги користат граматичките форми и правилата за зборообразување се со цел за подобрување на општото знаење на англискиот јазик.
•    да ги подобрат вештините на пишување преку вежби за пишување на есеи, професионални писма, и текстови со кои го искажуваат своето мислење.
•    да можат критички да се осврнат на идеи кои се однесуваат на теми од нивен професионален  интерес.

Факти

Траење: еден семестар (февруари-јуни)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи

Литература

“Cambridge English for the Media”, Nick Ceramella and Elizabeth Lee, од едицијата на книги од Кембриџ за професионално изучување на англискиот јазик

Предавач

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.