Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Новинарство

Предметот овозможува идните новинари да стекнат знаења, разбирања и способности за препознавање на различните видови медиумски концепти и нивно практично имплементирање. Преку предметот се учат разликите во пристапот на правењето вести, функционирањето на концептите во зависност од општеството во кое тие функционираат, законските регулативи кои се застапени и влијанијата на политичките и економските елити и различните начини на политичко известување.

Знаења и вештини

• ќе се запознаете со постоењето и улогата на различните медиумски концепти во зависност од различните општествено-политички уредувања и развојот на демократијата
• ќе научите како се известува од политички настани и ќе стекнете вештини за професионално и одговорно известување за политика
• ќе се запознаете со различните видови известување за политика како известување за време на избори, за време на кризи или воени состојби.

Факти

Траење: еден семестар (септември-јануари)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи

Литература


Авторизирани предавања, д-р Јасмина Миронски

Предавач

д-р Јасмина Миронски