Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Новинарство

Студентите ќе се запознаат со основните економски категории и принципи, со намера полесно да ги разберат причинско-последичните врски на економските текови во земјата и во странство. Посебно внимание се посветува на развивање на економскиот начин на размислување и користење на економскиот пристап во решавањето на проблемите. Предметот ги обработува основите на микроекономијата и на макроекономијата.

Знаења и вештини

Предметот ќе ги оспособи студентите:

 • Да стекнат знаење и разбирање на основните категории и принципи во сферата на економијата кои се од значење за функционирањето на националната економија и на меѓународните економски односи;
 • Да им го развие разбирањето за функционирањето на економскиот систем и чувствството за економската димензија на политичките и општествените прашања;
 • Со стекнатите знаења и вештини да ги препознаат законитостите на побарувачката и понудата, како и на агрегатнате побарувачка и агрегатна понуда, и нивното влијание врз носителите на макроекономската политика;
 • Да ги разберат можностите за максимизирање на профитот во услови на совршена и на несовршена конкуренција;
 • Да стекнат основни знаења за теоријата на производството и како можат преку анализа на трошоците да ги комбинираат истите;
 • Да можат да ја следат вкупната економска активност и бруто домашниот производ и неговите составни елементи, како и влијанието на продуктивноста врз економскиот раст;
 • Да стекнат способности за утврдување на поврзаноста на потрошувачката, штедењете и инвестициите со економскиот циклус во кој се наоѓа економијата.


Факти

Траење: еден семестар (февруари-јуни)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи

Литература

Проф. Д-р Таки Фити: Економија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Економски факултет, 2008
Проф. д-р Владимир Кандикјан и проф. д-р Тодор Рушков: Економика, Прв дел-Микроекономика, Economy press, Скопје, 2003

Предавач

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.