Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Новинарство

Предметот им овозможува на студентите да стекнат знаења, разбирања и способности за работата на новинарите во телевизија. Тој ги опфаќа сите поважни аспекти на телевизиското новинарство почнувајќи од специфичноста на телевизијата како медиум, начинот на новинарско пишување за телевизија, преку правилата за снимање и монтирање, се до уметноста на ставањето на зборовите и сликите заедно и конструирање на новинарска приказна за телевизија.

Знаења и вештини

Предметот ќе ги оспособи студентите:


•    Да стекнат знаење за историскиот развој на телевизијата како медиум;
•    Да стекнат знаење и разбирање за основите на телевизиското новинарство и начинот на организација и функционирање на телевизијата како медиум;
•    Да се запознаат со техничките аспекти на телевизијата;
•    Да ги стекнат основните  вештини и техники потребни за работа во телевизија;
•    Да ја сфатат важноста на сликите и да го применуваат разговорното пишување како предности на телевизијата;
•    Да го поттикат нивното аналитичко и критичко размислување за телевизиските вести;
•    Да ги разбираат и применуваат основните телевизиски форми;
•    Да  се подговат за реализирање на телевизиско интервју;
•    Да се оспособат за креирање на телевизиски медиумски продукти.

Факти

Траење: еден семестар (февруари-јуни)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи

Литература

Т. Вајт, Емитување вести: пишување, известување и продуцирање, 2010, Едиција ExLibris, Висока [кола за новинарство и односи со јавноста

Предавач

м-р Жанета Трајкоска