Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста

Предметот им овозможува на идните новинари и практичари за односи со јавност да стекнат знаења, техники и вештини на професионалното пишување. Изучувањето на предметот почнува од основната единица – зборовите и нивната употреба во стандардниот јазик, преку формирањето на реченицата до структурирањето на новинарскиот текст.

Знаења и вештини

Предметот им овозможува на студентите:

 • да стекнат знаења за основните вештини на новинарско пишување и да ги совладаат техниките за пишување новинарски текстови
 • да употребуваат зборови од стандардниот јазик, семантички прецизни изрази, да се служат со метафоризација на изразот, да избегнуваат бирократизми, фрази и клишеа, да употребуваат активен говор
 • да пишуваат јасни, концизни, допадливи, граматички исправни и стилски разнообразни текстови за објавување во печатот, соопштенија за јавност, говори и други форми на медиумско изразување
 • студентите да ги совладаат техниките на директен и индиректен говор - цитирање и парафразирање, опис - дескрипција, нарација, расправа и аргументирање и да ги комбинираат овие модели во развојот на текстот


Факти за предметот

Траење: еден семестар (септември – јануари)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи

Литература

Бранко Героски, Научи да пишуваш, ЦЈЗ Лотос, 2009

Предавач

Zoran_DimitrovskiМ-р Зоран Димитровски