Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста

 Предметот го анализира менаџерскиот процес, вклучувајќи ги фазите планирање, организирање, координирање, мотивирање и контролирање како менаџерски вештини потребни на едно раководно лице кое е воедно лидер, менаџер и советник, но и во рамките на една организација. Предметот ќе им помoгне на студентите во процесот на менаџирање на својата кариера, време, односи со колеги и професори и во управувањето со проекти што ќе ги изработуваат во текот на студиите, настани и слично.

Знаења и вештини

Предметот им овозможува на студентите:

 • да ги воведе во современтите менаџерски концепти и вештини и да ги поттикне истите да ги применат во пракса,
 • да ги подобрат менаџерските вештини за да можат подобро да ги менаџираат своите студии и личниот живот,
 • да стекнат знаење и ги разбираат различните видови организациски структури и процесот на менаџирање во организациите, како и менаџерските етичките стандарди неопходни за нивната понатамошна кариера.


Факти за предметот

Траење: еден семестар (септември – јануари)
Задачи: вежби, практични задачи

Литература

 • м-р Емилија Трајковиќ Христова, Авторизирани предавања, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста, 2011
 • д-р Лидија Симончевска, Менаџмент, Факултет за туризам и угостителство – Охрид, 2008


Предавач

stambolм-р Александар Стамболиев