Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста

Во рамки на предметот студентите треба да се запознаат со основите на социјалниот маркетинг, неговиот развој и потребата од неговата примена. Предметот нуди дефениции, концепти, техники, рамки и примери за ефективно спроведување на социјални маркетинг програми. Студентите ќе се запознаат со значењето на социјалниот маркетинг  и можноста да се применуваат маркетиншките принципи и техники од комерцијалниот сектор за да се криеира, комуницира и испорача вредност за да се влијае врз однесувањето на целната публика кое му носи полза на опшетството (јавно здравство, безбедност, животна средина и заедници).

Знаења и вештини

•    Да им овозможи на студентите да стекнат знаење и разбирање за концептите и техниките на социјалниот маркетинг и нивната практична примена. Студентите ќе добијат предзнаења како и зошто се прават социјалните програми, кампањи и разни интервенции.
•    Да им даде доволно знаење за да може да расудуваат за разликите на концептите на комерцијалниот маркетинг и концептите и специфичностите на социјалниот маркетинг.
•    Да им даде доволно знаење за да може да спроведат маркетиншко планирање на социјалните програми, кампањи и разни интервенции.
•    Да им овозможи на студентите да стекнат знаење за ефективно и ефикасно спроведување на социјална кампања  користејќи различни модели за сегментирање на целните пазари, потоа неколку теории и модели за промена на однесувањето и  да ги користат различните стратегии на маркетинг миксот
•    Да им овозможи да навлезат во клучните компоненти на плановите за еваулација и мониторинг како и коплетна имплементација на социјални маркетиншки планови
•    Да им овозможи на студентите стекнување потребни знаења и техники за барање и обезбедување на финансиски средства и спонзорства, кои во иднина, како професоналци во односите со јавност ќе можат да ги искористат за реализирање на своите идеи

Факти

Траење: еден семестар (февруари-јуни)
Задачи: вежби и практични задачи

Литература

Авторизирани предавања, м-р Мери Каранфиловска

Предавач

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.м-р Мери Каранфиловска