Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Предавачи

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. е доктор на историски  науки и истражувач на современата  историја со посебен интерес кон  политичката историја и историја на дипломатијата. Магистрирал во 1989 година на  тема „Одгласот на ослободителната војна и револуција во Југославија во печатот на САД (1941-мај 1945) со осврт на Македонија“, а докторирал во 1993 година на тема „Велика Британија и македонското прашање во светлината на меѓународните односи (2 август 1944 - 1949)“, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Во учебните 1995-2000 година во рамките на програмата „Study Abroad at UKIM“, го предавал предметот „Историја на балканските народи“.

Има објавено 36 (триесет и шест) монографии, зборници на документи и учебници и над 50 (педесет) статии во домашни и странски списанија. Има учествувано на над 80 (осумдесет) научни собири во земјата и странство.

Бил раководител  и соработник на 20 домашни и странски реализирани проекти од историјата на Балканот и Македонија.

Декан е  на последипломските студии на Институтот за национална историја и ангажиран во наставата на истите од 1998 година. Бил ментор на повеќе кандидати за магистерски и докторски дисертации; член на повеќе организации и асоцијации во земјата и странство; член на редакции на научни списанија; член на комисии од рамките на Министерството за образование и наука.