Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Новинарство

 Предметот претставува историски пресек и развој на комуникациската мисла и различните медиуми (печат, радио, телевизија, интернет) од нивните почетоци до денес, значајни за проучување на современите комуникациски процеси. Тој упатува на најзначајните теоретски пристапи во изучувањето на влијанието на масовните комуникации и укажува на кој начин технолошките иновации се користат за одржување на општествениот поредок, истовремено функционирајќи како можен фактор на промени.

Знаење и вештини

Предметот им овозможува на студентите:

 • да ги знаат, разбираат и толкуваат основните категории, развојни процеси и трендови во комуникациите и масовните медиуми (печатот, радиото, телевизијата, интернетот)
 • да ги разбираат, толкуваат и анализираат основните карактеристики на масовното комуницирање во општествениот контекст во кој се реализира новинарската професија;
 • да ја анализираат светската и европската медиумска сцена и медиумска политика;
 • критички да размислуваат и да пишуваат за позитивните и негативните тенденции во развојот на масовните медиуми во светот и дома во функција на градење и почитување на професионалните стандарди клучни за новинарската работа.


Факти за предметот:

Траење: еден семестар (септември – јануари)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи

Литература

 • Шопар, Весна (2009) Масовни медиуми и комуникации, авторизирани предавања

 


Предавач