Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста

Предметот ги запознава студентите со значењето на комуникациите и односите со јавноста за секоја организација. Вештините, како што се пишување, говорење, презентација и воспоставување корисни врски со публиката, се важни за постигнување успех во комуникацијата, а преку нивното совладување студентот ќе биде подготвен со неопходните способности за својата идна професија.

Знаења и вештини

Предметот им овозможува на студентите:

 • да стекнат знаење за природата и улогата на односите со јавноста, како и за функциите и одговорностите на стручњаците на ова поле
 • да ги совладаат инструментите во односите со јавноста
 • да стекнат основни вештини за пишување и зборување
 • да ги разберат и совладаат основните правила и стандарди за етичко комуницирање во односите со јавноста
 • да стекнат основно знаење и вештини за препознавање на значењето и спецификите на односите со јавноста во различни сфери (како, на пример, образование, спорт, забавна индустрија, јавен сектор, итн.).


Факти за предметот

Траење: еден семестар (септември – јануари)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи

Литература

м-р Марина Тунева, Вовед во односите со јавноста, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста, Едиција ExLibris, 2011

Предавач

М-р Марина Тунева