Предмет

Предметот им овозможува на студентите да стекнат знаења, разбирања и способности за работата на новинарите во телевизија. Тој ги опфаќа сите поважни аспекти на телевизиското новинарство почнувајќи од специфичноста на телевизијата како медиум, начинот на новинарско пишување за телевизија, преку правилата за снимање и монтирање, се до уметноста на ставањето на зборовите и сликите заедно и конструирање на новинарска приказна за телевизија.

Факти за предметот

Траење: еден семестар (февруари-јуни)
Задачи: вежби и практични задачи

Литература

Бејлис Џ., Смит С., Овенс П., Глобализација на светската политика - Вовед во меѓународните односи, Табернакул 2009

Предавач

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.