Како ќе се реализира курсот?

Курсот ќе се реализира во пет неделни предавања, два пати неделно по два часа. Термините ќе бидат дополнително договорени помеѓу предавачот и учесниците.

По секоја помината тема,  учесниците ќе добијат задача да прочитаат определена литература и да изработат вежба или вежби, што ќе се разгледува во текот на следниот час.