Листа од сите курсеви:

 Наслов на курсот   Предавач   Цена во училница Цена за онлајн
           
  Напреден курс по фотографија   Томислав Георгиев    9.000 МКД  /
           
           
  Курс по фотографија   Томислав Георгиев    9.000 МКД  /
           
           
  Вештини за креативно пишување   Сашо Кокаланов    9.000 МКД  /
           
           
  Вештини за креативно и убедливо зборување   Марина Тунева    9.000 МКД  /
           
           
  Курс по радио-водителство   Маргарита Столеска    9.000 МКД  /
           
           
  Курс по ТВ водителство    /    9.000 МКД  /
           
           
  Подготовка на ефикасна кампања за односи со
  јавност
  Сашо Дуљанов    9.000 МКД  /
           
           
  Кризна комуникација и управување со ситуации   Пеѓа Ашанин Голе   /  12.000 МКД
           
           
  Вирален маркетинг vs класични ИМК: Прашање на Давид
  vs Голијат?
  Наталија Постружник   /  /
           
           
  Менаџирање со репутација   /   /  /
           
           
  Подготовка на скици за магистерски и докторски
  трудови
  Снежана Трпевска    12.000 МКД  
           

* За две или повеќе лица од иста институција попуст 15%

 Начин на уплата

 Уплатата се врши во банка или во пошта.

 Цел на дознака: „Име на курсот“

 Корисник: Висока школа за новинарство и за односи со јавноста

 Жиро сметка: 210 0638139101 88

 Депонент: Тутунска банка А.Д. Скопје