Како ќе се реализира курсот?

Курсот ќе се реализира во пет или шест неделни предавања, двапати неделно по два часа.
После секоја тема, предвидени се вежби и анализирање на реализираните фотографии.